Horse 1 - Black & White Paint Filly
Photos taken July 2014


Photo taken June 2014


Photo taken May 2014


Photos taken October 1, 2013

Photos taken August, 2013
Photos taken 07/13


751